Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

„Én a Szuper Tréner” kutyaoktató képzés

A képzés célja

Kutyaoktatói ismeretek és kompetenciák megszerzése.

A képzésben szereplő témakörök:
– Kutya származása, farkasok viselkedése
– Kutya etológia
– Kutya viselkedésproblémák
– Csoportdinamika és tanácsadás
– Kölyökkutyák egyéni és csoportos korai fejlesztése
– Kutyaelsősegély
– Egyéni kutyaoktatás gyakorlat
– Kölyök csoportvezetés gyakorlat

A képzés helye, időtartama, ütemezése:

Az elméleti és gyakorlati képzés helye: Gödöllő, Szada, Veresegyház

A képzés időtartama: a tanfolyam indulásától számítva 10 alkalom

A képzés ütemezése: heti egy alkalom, vasárnaponként, 09:00-18:00

Óraszám: 90 óra

A vizsgaszervezés formája: írásbeli és videó prezentációs

Záróvizsga: A vizsgára bocsátás feltétele: Maximum 1 alkalom hiányzás, vizsgamunka előzetes leadása

A vizsga várható ideje: 2016. június 4. vasárnap

A vizsgát szervező megnevezése: Dömötör Júlia ev.

A tanfolyamon való részvétel feltételei: 

A képzés megkezdésének feltétele: meghirdetett határidőre befizetett regisztrációs és részletfizetési vagy teljes tanfolyami díj

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

A Résztvevő kötelezettségei, a záró vizsgán való részvétel feltételei:

– A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező írásbeli engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió Forint kártérítést köteles fizetni.

– Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy e-mailben írt hozzászólásait Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Résztvevő nevének feltüntetésével.

– Résztvevő tisztában van azzal, hogy a Kutyaoktató képzésen saját illetve idegen kutyákkal is történik gyakorlás és amellett, hogy Szervező és az oktatók is a legnagyobb biztonságra törekszenek, a munkától elidegeníthetetlen a kutya által okozott esetleges karmolás, játék közbeni odakapás és akár a komolyabb harapás is. Résztvevő az esetleges balesetek elkerülése végett mindenkor betartja a Szervező és az oktatók utasításait, javaslatait.

– Résztvevő a képzés ideje alatt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Ellenkező esetben egy írásbeli (Szervező elektronikusan Résztvevő részére megküldi) figyelmeztetést követően, Szervező azonnali hatállyal megszünteti Résztvevő tanfolyami részvételét. A befizetett tanfolyami díj ez esetben nem követelhető.

– Résztvevő felelőssége 4 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

– A képzésen való részvétel, elméleti és gyakorlati órák rendszeres látogatása személyes, Gödöllőn, Szadán és Veresegyházán zajlik, a megengedett hiányzás max. 10%.

– Az elméleti és gyakorlati órák követelményeinek és vizsgakövetelménynek megfelelő teljesítése,

– A vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése.

Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás:

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
– A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be Szervező felé, postai úton, ajánlott tértivevényes levélben a Szervező címére, vagy elektronikus úton a dogfitness.hu@gmail.com címre.

– A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj akkor is megfizetendő teljes egészében, ha a résztvevő azt nem fejezi be. A befizetett díj nem téríthető vissza.

– A tanfolyam halasztása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg, maximum a következő tanfolyamra becsatlakozással, létszám felett. A halasztás tényét írásban kell jelezni Szervező felé postai úton ajánlott tértivevényes levélben Szervező címére, vagy elektronikus úton a dogfitness.hu@gmail.com címre.

Szervező feladatai és kötelezettségei:

– Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató felszereléseket.

– Szervező vállalja, hogy az „Én a Szuper Tréner” kutyaoktató képzés során Résztvevőnek biztosít minden olyan szükséges előadást és gyakorlatot, amely a tematikában felsorolásra került. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. A zártkörű fórum tagság nem megszűnik.

– Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Résztvevőt a tanfolyam során ért esetleges balesetekre nézve.

– Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

– Az előadások és gyakorlat megtartásának megszervezése Gödöllőn, Szadán és Veresegyházán a résztvevő jelenlétét igazoló tanfolyami napló vezetése.

– Az első vizsga, és szükség esetén 1 javító/pótvizsga megszervezése, Szervező által.

– A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.

– Amennyiben a tanfolyam Szervező hibájából hiúsul meg, az addig befizetett képzési díj visszafizetésre kerül.

– Szervező köteles a résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten felhasználni. Célhoz kötött felhasználásnak tekintik a felek a Szervező jelen szerződéséből eredő, illetve feladatainak teljesítését (pl. tanúsítványok kiállítása, vizsgáztatás, nyilvántartások, statisztikák készítése, stb.) E körön belül a Szervező a résztvevő adatait korlátozások nélkül kezelheti, mely adatkezeléshez résztvevő jelen szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A képzés díja:

Tanfolyami díj: Összesen: br. 180.000,- Ft azaz egyszáznyolcvanenezer Forint, ebből oktatási díj: br. 180.000,- Ft azaz egyszáznyolcvanezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint.

A díjfizetés viselésének módja: Átutalás

Javítóvizsga: az a résztvevő, aki a záróvizsgát elégtelen eredménnyel zárja, javítóvizsga letételére jogosult. A javítóvizsgán való részvételének igényét a résztvevőnek írásban kell kérelmeznie. A javítóvizsga díj: bruttó 40.000.- Ft, azaz negyvenezer Forint, melyet a javító vizsga napját megelőző legkésőbb két héttel, átutalással fizet meg.

Pótló vizsga: az a résztvevő, aki hivatalos, eredeti példányban bemutatott igazolással (orvosi, bírósági, rendőrségi) igazolni tudja a vizsgáról való távolmaradását, pótló vizsga letételére jogosult. A pótló vizsga a következő csoport vizsgájakor, azzal egyidőben lehetséges. Díja nincsen.

Kártérítési felelősség

A Szervező tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár viselésére Szervező kötelezett, azzal azonban, hogy Szervező és Résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti ÁSZF-re vonatkozóan:

Dömötör Júlia egyéni vállalkozó (mint Szervező)
Székhely: 2100 Gödöllő, Mezsgye út 22.
Adószám: 66919988-1-33
Bankszámla szám: 10400494-80565553-48511026
Telefon: +36306237060
Email: dogfitness.hu@gmail.com (továbbiakban Szervező)

Utolsó módosítás: 2016. 11. 14.